Vize revitalizace bývalého sadu 136/1

Web informující o životě v sadu: www.zivotvsadu.cz 

Sad se nachází v malé vesnici Sychrov, na sever od Mnichova Hradiště. Řešený sad je pak situován na západním okraji vesnice a přímo navazuje na její zastavěnou plochu. Pozemek má v současnosti rozlohu cca 54.000 m2 a jeho majitelem je město Mnichovo Hradiště. Vzhledem k historickému využívání dotčeného pozemku k zemědělským účelům by bylo vhodné pokračovat v této tradici. 

Stávající stav sadu je z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Sadová výsadba je oproti předchozím letům více prořídlá. Řada ovocných stromů je starých s malým výnosem. Celý sad je navíc po většinu roku zarostlý travinami a náletovými keři. Téměř polovinu tohoto pozemku p. č. 136/1 zaujímá potencionální sesuvný polygon č. 1058 v k. ú. Sychrov nad Jizerou. Cílem je stabilizovat toto území a provést sanace tak, aby bylo minimalizováno riziko sesuvu, které by se mohlo neodbornými a nekoordinovanými zásahy do tohoto prostoru dotknout celého prostoru.

Základní filozofií může být postupné přetvoření území na volně přístupný biosad - park, drobné vodní plochy, místa pro zvířectvo, parkovací místa a plochy pro pobyt veřejnosti v čistém zdravém přírodním prostředí včetně drobných staveb (altánky, lavičky, hrací prostory pro děti, lezecká stěna, umělecké zákoutí se sochami, apod.). Cílem je, aby se dosáhlo vizuálního i funkčního propojení plánovaných ekologických staveb rodinných domů s prostorem sadu. Aby vznikl poloveřejný prostor, kam by se mohli lidé přijít uvolnit a odpočinout si, nebo naopak aktivně pomoci při samotné realizaci projektu (kurzy, vzdělávání, aktivity pro děti, atp.) či si svobodně zdarma vytvořit vlastní zahrádku nebo zorganizovat svou vlastní veřejnou, kulturní, společenskou akci, workshop, seminář, kurz s naší podporou (propagace, pomoc, poskytnutí prostoru, zázemí, ale např. i umožnit využívat pec, moštovnu, stavby, služby a objekty v obci, atp.). V neposlední řadě může být záměrem propojit území s cyklostezkou MHC, s Vyhlídkovým místem a společně obnovit Vyhlídkový okruh "Valdštejská cesta", který by procházel tímto prostorem a spolupracovat na záměru s aktivními lidmi a historiky. Za důležité vnímáme prolnout prostor s významnými památkami z okolí (např. hrad Zásadka, Vrch Káčov, atp.), historií a energií místa, aby vzezření prostoru působilo jako propojený celek a obnovila se jeho tradice, energie a čistota. Již samotná studie je nyní navržena tak, aby kopírovala vrstevnice místa, obnovila původní cesty, tak, jak byly v minulosti, či dle toho, kudy se pohybuje nyní divoká zvěř.

V období první etapy, která se odhaduje na 5 let (2020 - 2025) budou v prostoru sadu probíhat především udržovací a ozdravné práce. Bude zajištěno pravidelné kosení pozemku, budou vymýceny náletové křoviny a provedeny ozdravné a omlazovací řezy na ovocných stromech. V rámci možností a potřeb bude provedeno vyspravení a úprava oplocení prostoru sadu. Oplocení již bude provedeno v souladu a návaznosti na architekturu plánovaných přilehlých rodinných domků (Etapa II. - 2025+) a současně v návaznosti na obnovovanou historickou cestu podél západní hranice sadu směrem k Zásadce. Součástí této první etapy bude i zahájení výsadby dalších ovocných a jedlých stromů tak, aby se z původního monokulturního sadu stal sad polykulturní, kde by docházelo k lepší "spolupráci" rostlin a posilovala se udržitelnost a odolnost sadu jako celku. Již v "prvním období" bude také do prostoru sadu přesunut včelín pro zajištění lepšího opylování ovocných stromů, a tím zajištění vyššího a kvalitnějšího výnosu.

V dalším návazném období cca. 10 let (2025 - 2035+) se předpokládá prolnutí prostoru sadu se soukromými parcelami plánovaných ekologických rodinných domů. Začne docházet k doplňování volných ploch sadu (mezi ovocnými stromy) i o pěstování dalších nižších rostlin a keřů s jedlými plody tak, aby se zajistila větší diverzita prostředí a posílila se tím i jeho udržitelnost. Je plánována sanace sesuvného polygonu, která se nachází pod stavebními pozemky vhodnou výsadbou (zamezení kácení stromů, výsadba nových listnatých dřevin s vyšší spotřebou vody a větším výparem, strategický postup obnovy flory, atd.). Taktéž budou provedeny první prvky aktivní ochrany v pásmu sesuvného polygonu (cílené odvody vody, kanály, rigoly, otevřené příkopy, retenční jezírka, využití spádnic..).Pomocí těchto postupů dojde zároveň k plánovanému prolnutí prostorů přilehlých soukromých pozemků s domy s hmotou sadu a ke skutečnému začlenění zástavby do okolní krajiny v souladu s trvale udržitelnými principy. V tomto období by již současně mělo začít budování pěších stezek a doplňkových budov pro zajištění provozování a zpracovávání produktů sadu (sušárna a sklad ovoce, moštárna, apod.), a jeho otevření ostatním obyvatelům k procházkám a relaxaci.

V třetí etapě se již předpokládá udržování založeného polykulturního sadu a v případě příznivé produkční bilance i počátek ekonomické stability a soběstačnosti sadu. Cílem našeho projektu je zachování a obnova stávajícího prostoru sadu za pomoci principů permakulturního obhospodařování a trvale udržitelného vývoje. Cílem je, aby se dosáhlo vizuálního i funkčního propojení plánovaných ekologických staveb rodinných domů s prostorem sadu. Aby vznikl poloveřejný prostor, kam by se mohli lidé přijít uvolnit a odpočinout si, nebo naopak aktivně i pomoc při samotné realizaci projektu. Do budoucna se předpokládá i další rozvoj včelařských aktivit a chov drobného zvířectva v rámci prostor sadu


Vyhlídkové místo

Cílem naším a obecním je ve spolupráci s OV Sychrov a o. s. Sychrovák revitalizovat část zanedbané plochy, p. č. 136/8 ve vlastnictví města Mnichovo Hradiště v obci Sychrov nad Jizerou za pomoci dětí, studentů a rodičů. Plocha se nachází na hlavním místě v obci - u autobusové zastávky a točny autobusu, na hlavní příjezdové komunikaci do obce, v zóně, kde je plánována nová výstavba ekologických domů z přírodních materiálů a na místě kde staví pojízdné prodejny, parkují vozidla, především návštěvníků obce. 

"Všechny objekty bych chtěla zhotovit ručně, pouze za pomocí motorové a elektrické pily, brusky a řezbářského náčiní. Mým přáním je, aby z díla bylo cítit, že jsem se mu věnovala v souladu s přírodou, srdcem a pouze rukama. Dílo by mělo být přirozené s organickými, nepravidelnými tvary." Barbora Havlíčková, havlickova.barca@gmail.com

Naším cílem bylo dokončit využitelný prostor na Vyhlídce a zabezpečit bezpečí návštěvníků proti pádu do strže. Pro další možnosti, jaký mobiliář na Vyhlídku umístit, jsme vyhlásili anketu, kde vyhrála "houpací lavice pro dospělé". Tu jsme nakonec ve spolupráci s Jiřím Halámkou halamcis@seznam.cz i s akátovou ohradou ve spolupráci s Janem Tyle zrealizovali přesně k uzávěrce dotačního období 11/2014.


Společné, jednotné oplocení ve shodném provedení

Záměrem je přírodní, jednotné oplocení sadem i obcí v místě projektu


Studie příměstského okruhu "Valdštejnská cesta"

Projednávaný návrh obnovy "okruhu Valdštejnské cesty" by vytvořil ideální příměstský okruh, který by propojil všechny výrazné zajímavosti v okolí. Název je odvozen od původního názvu Valdštejnské cesty, která propojovala panský statek Hněvousice s nedalekým loveckým zámečkem Zásadka, dnes zřícenina hradu.

Myšlenka Valdštejnské cesty vznikla díky absenci jakéhokoliv příměstského okruhu a kopíruje původní cestu přes panský dvůr Hněvousice směrem na hrad Zásadka. Výchozí bod je parkoviště za zámkem, kde doufejme vznikne další možné napojení na Hoškovice směr Dneboh. Vychází se ve směru aleje na Sychrov do bažantnice, kolem ruiny myslivny, vychází se u vysílače (solární elektrárny), kde se pokračuje směrem do obce na vyhlídku Přírodní památky Vrch Káčov. Dále cesta pokračuje kolem hřiště SDH Sychrov, kolem klubu Sychrovák, dále po cestě ke kapličce kde u sochy J. Nepomuckého směr po louce k rybníkům a cestou ,,kloučkem" do hradu. Zde se dá zvolit trasa do Mohelnice, cca. 8minut na náves ke kostelíku. Z hradu se pokračuje na návrší tvz. Vyhlídky Sychrov, zde se nalézá nové výletní odpočívadlo a sezení s houpačkou s výhledem na Ještěd, Jizerky, Ralsko a Bezděz. Po dobudování Enklávy se dá zvolit cesta pod sadem, či projít sadem k pomníčku padlého vojáka z r. 1866 (nově opraveno) směr propadliště, les a cesta k Hněvousickému dvoru přes lesní a polní cestu. U Hněvousického statku se cesta může zvolit buď směr k zámku Mnichovo Hradiště nebo úvozem k Vostrovu a Palubě, kde cesta může pokračovat po náplavové hrázi směr Hořicova plovárna a parkem zpět k zámku či na náměstí Mnichova Hradiště. Cesta by byla volena i pro pěší kočárkem či na kole.

• veřejná možnost vysázení stromků

• naučná stezka pro školy a školky s interaktivními sešity propojená s obecním webem - prvky pro obecnou výuku a chytré telefony a ipady, QR kódy.

• prvky venkovního fitcenta, stroje posilovací a protahovací

• napojení na cyklostezku

• smysluplné propojení se sadem

• snadný přístup ke hradu Zásadka (smyslupné propojení zámek MH - hrad)

• seznámení s historií okolí

• seznámení s faunou a florou

• interaktivní hry formou mobiliářů pro děti

• historie rodu Valdštejnů a jeho vazby k cestě a okolí

• prostor pro umělce, skulptury, sochy

• kreativní prostor pro děti, např. venkovní tabule

Vytvořte si webové stránky zdarma!